tiskne@tiskne.cz    775 880 000, 777 339 000


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád internetových obchodů provozovaných společností Public Art company s.r.o., se sídlem Břetislavova 568, 344 01 Domažlice, IČ: 24267767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisem C 38037 (dále jen „tiskne.cz“ nebo „prodávající“, nebo „správce“).

Korespondenční adresa: Tiskne.cz, Břetislavova 568, 344 01 Domažlice


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


    1. Všeobecná ustanovení

        1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů.

        1.2. Zákazníkem internetového obchodu www.tiskne.cz je buď spotřebitel ve smyslu ust. § 2 odst. 1 pís. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“; prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“), nebo podnikatel v souladu s ust. § 2 odst. 1 pís. b), který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je podnikatelem tzn. je právnickou osobou, či osobou, jenž jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

        1.3. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.tiskne.cz. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.tiskne.cz (dále jen „webová stránka“).

        1.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

        1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

        1.6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

        1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


    2. Kupní smlouva

        2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou (emailem) na kupujícím uvedenou elektronickou adresu. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo z důvodů stanovených právními předpisy České republiky. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Dojde-li ke zrušení objednávky, je prodávající povinen bezodkladně o tom kupujícího vyrozumět, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty na kupujícím uvedenou elektronickou adresu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu, nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena zpět způsobem ujednaným smluvními stranami, a to s ohledem na ust. čl. 4.1. a 4.2. těchto obchodních podmínek.

        2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

        2.3. Na dary, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Předání takového zboží  se řídí platnými právními předpisy o darování. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen poskytnuté dary vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

        2.4. Cena zboží je prodávajícím udávána včetně uvedení výše daně z přidané hodnoty a v případě existence dalších daní, nebo poplatků s koupí zboží souvisejících také jejich výše. Cenu objednaného zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující prodávajícímu uhradit dle své volby následujícími způsoby:

    • v hotovosti v místě stanoveném prodávajícím, nebo

    • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 3455532349/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), nebo

    • bezhotovostně platební kartou.

        2.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši sjednané v kupní smlouvě. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

        2.6. Je-li z důvodu úpravy, nebo výroby zboží podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo z jiného důvodu vyžadováno prodávajícím zaplacení zálohy, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost ještě před uzavřením kupní smlouvy.

        2.7. V případě opakovaného plnění z kupní smlouvy je prodávajícím sdělena kupujícímu nejkratší doba, po kterou smlouva smluvní strany zavazuje.    3. Práva z vadného plnění

        3.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními NOZ.

        3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání stran, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce kupujícímu popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné výrobcem nebo prodávajícím,

    • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

    • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

    • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

    • vyhovuje požadavkům právních předpisů.


        3.3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti zboží; není-li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo odstoupit od smlouvy.

        3.4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

        3.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

        3.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, nebo to vzhledem k okolnostem vědět měl a mohl, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

        3.7. Ustanovení uvedená v čl. 3.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

    • prodávaného za nižší cenu, je-li cena snížena pro vadu zboží,

    • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

    • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo 

    • vyplývá-li to z povahy zboží.

        3.8. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


    4. Právo na odstoupení od smlouvy

        4.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V rámci dobrých vztahů se zákazníky prodávající tuto lhůtu prodlužuje na 30 dní od převzetí zboží.

        4.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno telefonicky, nebo odesláno v písemné podobě elektronicky, nebo v podobě listinné ve lhůtě uvedené v odstavci 4.1. a kupující v něm uvede alespoň, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení již zaplacené částky, nebude-li ujednáno, že příslušná částka bude kupujícímu vrácena v hotovosti. Pro ten případ může kupující využít formulář odstoupení od kupní smlouvy.

        4.3. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zakoupené zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, či že je od prodávajícího vůbec neobdržel.

        4.4. Ustanovení NOZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující musí ve shora stanovené lhůtě vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, či zcela zničeno, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst si svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak kupujícímu kupní cenu takto sníženou.

        4.5. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst rozdíl snížené hodnoty vráceného zboží a hodnoty původní.

        4.6. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemá zejména, nikoli však výlučně, v případě smluv o:

    • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

    • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

    • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tzv. výroba na zakázku),

    • dodávce novin, periodik nebo časopisů,

    • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

        4.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, ponese náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

        4.8. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, bylo-li již započato s jejich plněním, je kupující povinen uhradit prodávajícímu poměrnou část kupní ceny vyplývající z tohoto započatého plnění.

  


    5. Ochrana osobních údajů

        5.1. Základní ustanovení

            5.1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Public Art company s.r.o, IČ: 24267767 (dále jen: „správce“).

            5.1.2. Kontaktní údaje správce:

adresa: Public Art company s.r.o., Břetislavova 568, 344 01 Domažlice

e-mail: eshop@tiskne.cz

tel.: +420 777 339 000 / +420 727 809 309

            5.1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

            5.1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


        5.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

            5.2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího.

            5.2.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.         5.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

            5.3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

    • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

    • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

    • souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

            5.3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

    • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

    • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

            5.3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


        5.4. Doba uchovávání osobních údajů

            5.4.1. Správce uchovává osobní údaje

    • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

    • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 


            5.4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 


        5.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

            5.5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

    • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě kupní smlouvy,

    • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

    • zajišťující marketingové služby.


            5.5.2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, popř. cloudových služeb. 


        5.6. Práva kupujícího

            5.6.1. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující 

    • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

    • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

    • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

    • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

    • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

    • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

 

            5.6.2. Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.


        5.7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

            5.7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

            5.7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

            5.7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


        5.8. Závěrečná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů

            5.8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

            5.8.2. S těmito podmínkami souhlasí kupující zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje kupující, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

            5.8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle kupujícímu novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou správci poskytl. Toto upozornění není nutné, nejsou-li již osobní údaje kupujícího správcem uchovávány, nebo byly-li z důvodu změny podmínek ochrany osobních údajů smazány.    6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

        6.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


    7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

        7.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

        7.2. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím kdykoli bezplatně odvolat.

        7.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


    8. Poučení o možnosti mimosoudního řešení sporů

        8.1. Prodávající tímto poučuje kupujícího coby spotřebitele, že je v případě sporu s prodávajícím oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, webové stránky: http://www.coi.cz. Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce.


    9. Závěrečná ustanovení

        9.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona na ochranu spotřebitele.

        9.2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

        9.3. V případech, které výslovně nevyplývají z těchto obchodních podmínek, se právní vztahy smluvních stran řídí právním řádem České republiky, zejm. NOZ a zákonem na ochranu spotřebitele, zákona na ochranu osobních údajů.

        9.4. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Public Art company s.r.o. a jsou platné a účinné od 1.10.2019.

        9.5. Uzavřením kupní smlouvy stvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami v platném znění, že jim porozuměl a práva a povinnosti z nich pro smluvní strany vyplývající bere na vědomí.


REKLAMAČNÍ ŘÁD


    1. Všeobecná ustanovení

        1.1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů České republiky a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

        1.2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Public Art company s.r.o., se sídlem Domažlice, Břetislavova 568, 344 01, IČ: 24267767 (dále jen „prodávající“). Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

        1.3. Zákazníkem internetového obchodu www.tiskne.cz je buď kupující – spotřebitel ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující-spotřebitel“) nebo kupující – podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující-podnikatel“). Spotřebitel a podnikatel dále také jako „kupující“.

        1.4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.


    2. Odpovědnost prodávajícího

        2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

    • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

    • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

    • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

    • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

        2.2. Ke zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad (souhrnně také „doklad o koupi“.
    3. Práva z odpovědnosti za vady zboží

        3.1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí zboží řádně zkontroluje neporušenost zboží, jeho obalu a kompletnost jeho příslušenství.

        3.2. Při osobním odběru zboží kupujícím je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí vzniku škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

        3.3. Reklamaci zboží může kupující-spotřebitel uplatnit osobně v provozovně prodávajícího na adrese Tiskne.cz, Břetislavova 568, Domažlice 344 01, nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na tutéž adresu.

        3.4. V případě, že kupující bude z důvodu reklamace zasílat zboží prodávajícímu, nebo servisnímu středisku přepravní službou, ve vlastním zájmu zabalí reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží zásilku označí kupující zásilku příslušnými symboly označujícími křehké zboží, popř. dalšími symboly, je-li třeba se zásilkou zacházet jiným vhodným způsobem. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o koupi, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího. Popis závady a kontaktní údaje může kupující uvést pomocí formuláře pro uplatnění reklamace.

        3.5. Nepřiloží-li kupující doklad o koupi reklamovaného zboží, nebude jeho reklamace ze strany prodávajícího vyřízena. Prodávající si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci až po předložení dokladu o koupi zboží, nebo jeho kopie, nebo do doby, než kupující jiným vhodným způsobem prokáže uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

        3.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případ, kdy:

    • vada vznikla mechanickým poškozením zboží, živelnou pohromou (požár, povodeň, apod.),

    • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, 

    • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

    • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

        3.7. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

        3.8. Odpovědnost prodávajícího za vady se v souladu s ust. § 2167 NOZ nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

        3.9. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na případy, kdy dojde k nesprávnému použití výrobku kupujícím, či k nesprávné manipulaci a skladování nebo mechanickým poškozením výrobku kupujícím.

        3.10. Na dary, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dar vrátit v původním stavu prodávajícímu.


    4. Záruční doba

        4.1. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro kupujícího-podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

        4.2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

        4.3. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.


    5. Práva z vad zboží

        5.1. Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a zákoně na ochranu spotřebitele. 

        5.2. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předán nebo doručen vyplněný a podepsaný formulář odstoupení od kupní smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

        5.3. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství a dokladů ke zboží náležejících.

        5.4. Další podrobnosti ohledně práv a povinností v případě odstoupení od smlouvy stanovují obchodní podmínky obchodu www.tiskne.cz.


    6. Vyřízení reklamace

        6.1. Kupujícímu-spotřebiteli musí být reklamace, včetně odstranění vady, vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet v souladu s ust. § 605 NOZ následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu-spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy, na základě kterého je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu-podnikateli.

        6.2. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny prodávajícího, kde reklamaci uplatnil, popř. telefonicky, či emailem.

        6.3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady zboží a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

        6.4. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté, v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

        6.5. V případě, že kupující nedodá prodávajícímu zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

        6.6. Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré potřebné údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. Reklamační protokol obsahuje informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol na uvedenou emailovou adresu.

        6.7. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.


    7. Odmítnutí přijetí do reklamace

        7.1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

        7.2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.


    8. Vyzvednutí zboží po vyřízení reklamace

        8.1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího o vyřízení buď prostřednictvím SMS, e-mailu, telefonicky, nebo kombinací těchto způsobů. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno zpět na adresu kupujícího dle formuláře pro uplatnění reklamace.

        8.2. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

        8.3. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

        8.4. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

    9. Závěrečná ustanovení

        9.1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetových obchodů provozovaných společností Public Art company s.r.o., se sídlem Břetislavova 568, 344 01 Domažlice, IČ: 24267767.

        9.2. Ustanovení tohoto reklamačního řádu týkající se osobních údajů kupujícího a mimosoudního řešení sporů se řídí subsidiárně všeobecnými obchodními podmínkami internetových obchodů provozovaných společností Public Art company s.r.o., se sídlem se sídlem Břetislavova 568, 344 01 Domažlice, IČ: 24267767. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2019.

Kontakt:

Provozovatelem internetového obchodu www.tiskne.cz je společnost

Public Art company s.r.o., se sídlem Břetislavova 568, 344 01 Domažlice, IČ: 24267767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisem C 38037.


Email: eshop@tiskne.cz

Tel.: +420 777 339 000 / +420 727 809 309

Bankovní spojení: 3455532349/0800 

ID datové schránky: bfmj58a